2009 WRO國際奧林匹克機器人大賽 全國創意賽

國小組 第四名 PU PU 隊 陳光萭 邱新博 林煜倫

國小組 優勝 白老鼠十號隊 蕭名皓 洪愷澤 張信ㄧ